รายงานผลการดำเนินงาน


กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์


  รายงานผลการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]

  รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค [รายละเอียด]

  ฐานข้อมูล/ข้อมูลการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]

  รายงานผลการบริหารการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนํา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี [รายละเอียด]

  รายงานการบริหารกิจกรรมการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนํา” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวั [รายละเอียด]

  สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 [รายละเอียด]

  สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 [รายละเอียด]

  รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [รายละเอียด]

  รายงานการบริหารกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา [รายละเอียด]

  สรุปผลการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ครั้งที่ 2/2560 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]


กลุ่มวิจัยและพัฒนา


  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]

  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 2 [รายละเอียด]

  รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 2 [รายละเอียด]

  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 [รายละเอียด]

  รายงานผลการบริหารกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 [รายละเอียด]

  รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [รายละเอียด]

  รายงานสรุปผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]

  รายงานผลการดาเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]

  รายงานผลการดาเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]

  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3 [รายละเอียด]

  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 [รายละเอียด]

  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม งานศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]

  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2561 [รายละเอียด]

  รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กศจ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ [รายละเอียด]

  รายงานผลการดําเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรของ ศธ. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่นที่ 1 [รายละเอียด]

  รายงานผลการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


  รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ [รายละเอียด]

  รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอเชี่ยวชาญ [รายละเอียด]

  รายงานการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล : หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 9 [รายละเอียด]

  รายงานการบริหารโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้อํานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 [รายละเอียด]

  รายงานการบริหารโครงการ หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 [รายละเอียด]

  รายงานการบริหารโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1 [รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 30 | Copyright©NIDTEP2018