ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4
[รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561
[รายละเอียด]

ผลการดำเนินงาน

รายผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร รุ่นที่ 1
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนํา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2561
[รายละเอียด]

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดฝึกอบรม
[รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนโปรแกรมออกใบเสร็จรับเงินของ สคบศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ ผอ./รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
[ดูภาพกิจกรรม]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ: หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับกลาง) รุ่นที่ 1
[ดูภาพกิจกรรม]
พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตร การพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย (Routine to Research : R2R)
[ดูภาพกิจกรรม]
การทดสอบใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ 24 พฤษภาคม 2561
[ดูภาพกิจกรรม]
การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการจัดการทางการศึกษา นครโฮจิมินห์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
[ดูภาพกิจกรรม]

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright©NIDTEP2018