ประกาศรับสมัคร

รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
[รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา "หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ"
[รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)
[รายละเอียด]

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
[รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตาราง ปปช.07) การจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียด]

หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)
[รายละเอียด]
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก. ศธ.)
[รายละเอียด]
โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
[รายละเอียด]
หลักสูตรฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)
[รายละเอียด]
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
[รายละเอียด]

ภาพกิจกรรม

ประชุมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ
[ดูภาพกิจกรรม]
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซัยนและประชาคมโลก (CBSEL)
[ดูภาพกิจกรรม]
วันเด็กแห่งชาติ 2561
[ดูภาพกิจกรรม]
การต้อนรับ H.E. Mr. THONG BORANN และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
[ดูภาพกิจกรรม]
การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยซีหนาน
[ดูภาพกิจกรรม]

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง