ประกาศรับสมัคร

ไม่มีการรับสมัครในขณะนี้

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
[รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครูฯ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[รายละเอียด]
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[รายละเอียด]
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
[รายละเอียด]

หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)
[รายละเอียด]
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก. ศธ.)
[รายละเอียด]
โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
[รายละเอียด]
หลักสูตรฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)
[รายละเอียด]
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
[รายละเอียด]

ภาพกิจกรรม

การประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ สคบศ. : การรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
[ดูภาพกิจกรรม]
การต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทน NITS
[ดูภาพกิจกรรม]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของสำนัก/หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร)
[ดูภาพกิจกรรม]
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สคบศ.
[ดูภาพกิจกรรม]
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[ดูภาพกิจกรรม]

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง