อัลบัมภาพทั้งหมด

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 20 มี.ค. 61 [รายละเอียด]
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [รายละเอียด]
พิธีเปิดการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะ นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 [รายละเอียด]
ประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร : การรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) [รายละเอียด]
พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการพัฒนา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4 และพิธีเปิดการพัฒนา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 [รายละเอียด]
ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [รายละเอียด]
ประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [รายละเอียด]
ประชุมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ [รายละเอียด]
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซัยนและประชาคมโลก (CBSEL) [รายละเอียด]
วันเด็กแห่งชาติ 2561 [รายละเอียด]
การต้อนรับ H.E. Mr. THONG BORANN และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยซีหนาน [รายละเอียด]
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 [รายละเอียด]
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด]
การประชุมเสวนาการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา และฝึกอบรมหลักสูตร Educational Leadership Training Programme for Thai School Leaders [รายละเอียด]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของสำนัก/หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]
สร้างสุขด้วยสติในองค์กรระดับบริหาร รุ่นที่ 3 [รายละเอียด]
การประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานองค์กร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]
การประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ สคบศ. : การรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร [รายละเอียด]
การต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทน NITS [รายละเอียด]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของสำนัก/หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) [รายละเอียด]
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สคบศ. [รายละเอียด]
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018