อัลบัมภาพทั้งหมด

การประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ สคบศ. : การรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร [รายละเอียด]
การต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทน NITS [รายละเอียด]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของสำนัก/หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) [รายละเอียด]
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สคบศ. [รายละเอียด]
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [รายละเอียด]