แบบฟอร์มขอใช้บริการของกลุ่มอำนวยการ

งานบริหารทั่วไป
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ดาวนโหลด]
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร [ดาวนโหลด]
แบบคำร้องขอรับเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [ดาวนโหลด]
แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ [ดาวนโหลด]
งานการเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [ดาวนโหลด]
งานพัสดุ
ใบเบิกวัสดุ [ดาวนโหลด]
ใบยืมวัสดุ [ดาวนโหลด]
แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้าง [ดาวนโหลด]
แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้พิจารณาจัดซื้อวัสดุ [ดาวนโหลด]

แบบฟอร์มขอใช้บริการของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

AV-01-1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ดาวนโหลด]
AV-03 แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับโครงการ [ดาวนโหลด]
AV-06 แบบฟอร์มคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สคบศ. [ดาวนโหลด]
AV-08 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาสำหรับผู้สอนระบบ KHURU Online [ดาวนโหลด]