แบบฟอร์มขอใช้บริการของกลุ่มอำนวยการ

งานบริหารทั่วไป
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ดาวนโหลด]
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร [ดาวนโหลด]
แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ [ดาวนโหลด]
งานการเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [ดาวนโหลด]
งานพัสดุ
ใบเบิกวัสดุ [PDF] | [WORD]
ใบยืมวัสดุ [ดาวนโหลด]
แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้าง [ดาวนโหลด]
แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้พิจารณาจัดซื้อวัสดุ [ดาวนโหลด]

แบบฟอร์มขอใช้บริการของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

AV-01-1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ดาวนโหลด]
AV-03 แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับโครงการ [ดาวนโหลด]
AV-06 แบบฟอร์มคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สคบศ. [ดาวนโหลด]
AV-08 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาสำหรับผู้สอนระบบ KHURU Online [ดาวนโหลด]

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 47 | Copyright©NIDTEP2018