เอกสารเผยแพร่

มติคณะรัฐมนตรี
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ [ดาวนโหลด]

เข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2560 [ดาวนโหลด]
ประกาศสวัสดิการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561[ดาวนโหลด]

เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ดาวนโหลด]
การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย (PPT) [ดาวนโหลด]

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. ร่างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [ดาวนโหลด]
2. ร่างคู่มือผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [ดาวนโหลด]
3. ร่างรายละเอียดการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [ดาวนโหลด]
  หมายเหตุ
    1. ร่างเอกสารข้างต้น อยู่ระหว่างการรอผลพิจารณาหลักสูตร จากสำนักงาน ก.ค.ศ. (ประชุมบ่าย 15 ส.ค. 61)
    2. เอกสารดังกล่าวจะอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา www.nidted.go.th ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
    3. เมื่อได้รับการอนุมัติหลักสูตร จะดำเนินการอัพโหลดเอกสารใหม่อีกครั้งหนึ่ง


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright©NIDTEP2018