เอกสารเผยแพร่


ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยวุฒิบัตร เกียรติบัตร และหนังสือรับรองของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [ดาวนโหลด]

มติคณะรัฐมนตรี
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ [ดาวนโหลด]

เข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2560 [ดาวนโหลด]
ประกาศสวัสดิการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561[ดาวนโหลด]

เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ดาวนโหลด]
การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย (PPT) [ดาวนโหลด]

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [ดาวนโหลด]
2. คู่มือฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ [ดาวนโหลด]
3. คู่มือการประเมินศึกษานิเทศก์ [ดาวนโหลด]
4. ร่างคู่มือผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [ดาวนโหลด]
5. ร่างรายละเอียดการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [ดาวนโหลด]

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright©NIDTEP2018