เอกสารเผยแพร่


มติคณะรัฐมนตรี
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ [ดาวนโหลด]

ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยวุฒิบัตร เกียรติบัตร และหนังสือรับรองของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [ดาวนโหลด]

เข็มวิทยฐานะ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2560 [ดาวนโหลด]
ประกาศสวัสดิการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 [ดาวนโหลด]
แบบคำร้องขอรับเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (กรณีขอมีเข็มวิทยฐานะครั้งแรก) สำหรับผู้ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดเท่านั้น [ดาวนโหลด]
แบบคำร้องขอรับเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (กรณีเข็มชำรุด, สูญหาย) [ดาวนโหลด]

เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ดาวนโหลด]
การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย (PPT) [ดาวนโหลด]
การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำทางการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นางสาวเต็มจิต จันทคา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี) [ดาวนโหลด]

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 47 | Copyright©NIDTEP2018