หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด [รายละเอียด]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [รายละเอียด]
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [รายละเอียด]
หลักสูตรฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training) [รายละเอียด]
โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค [รายละเอียด]
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก. ศธ.) [รายละเอียด]
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) [รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018