หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
[กลุ่มวิจัยและพัฒนา]
[รายละเอียด]
หลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
[กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย]
[รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
[กลุ่มวิจัยและพัฒนา]
[รายละเอียด]
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
[กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย]
[รายละเอียด]
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด (หลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ")
[กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์]
[รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 106 | Copyright©NIDTEP2018