ผู้บริหารสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นายประสิทธิ์ เขียวศรี
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]

นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]

นางปรียานันท์ เพ็งพุุ่ม
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]

นางสาวเต็มจิต จันทคา
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ] | [Curriculum Vitae]

นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]