ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม จอดรับรับ - ส่ง 9 ชั้น 9 ประตู พร้อมติดตั้ง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ตัว

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคา ตารางแสดง + ประกาศประกวดราคา ซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง