(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม จอดรับรับ - ส่ง 9 ชั้น 9 ประตู พร้อมติดตั้ง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ตัว

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
2. ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคา

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright©NIDTEP2018