More... พิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2-3/2558    

พิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2-3/2558

นายเจตนา แดงอินทวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสู่..26/มิ.ย./58

More... จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและสื่อมวลชน    

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและสื่อมวลชน

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์  ผู้อำนวยการ สคบศ. ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนภาครัฐ เอกชน...26/มิ.ย./58

More... หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 2    

หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 2

นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การนำนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ..22/มิ.ย./58

More... โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2558    

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2558

นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..22/มิ.ย./58

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
วิสัยทัศน์หน่วยงาน :: เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


orange 02

orange 03


orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน 

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม 

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง 

   ระบบงาน

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการ
ศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
รุ่นที่ 3/2558  
ใบสมัคร  
ภาพกิจกรรมโครงการฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผอ.การสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 29/2558
รายชื่อ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1-2

รายชื่อรุ่นที่ 1  รายชื่อรุ่นที่ 2

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้นำการศึกษา รุ่นที่ 2

กำหนดการ ประกาศรายชื่อ

 อ่านทั้งหมด

    เดือนพฤษาภาคม

    - เดือนเมษายน

    เดือนมีนาคม

   

- พิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราช
การครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน

เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

รุ่นที่ 2-3/2558

การประชุมระดมความคิดเห็น
จากผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชา
สังคมและสื่อมวลชน

โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐะผู้อำนวยการและรองผู้
อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2558

- กิจกรรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบก.ศธ.) รุ่นที่ 2

กิจกรรมทั้งหมด

- ขอบเขต การจ้างเหมาทำความ
สะอาดอาคารภายในสถาบัน
พัฒนาครูฯ  รายละเอียด

ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
นักคิด นักปฏิบัติ : ต้นแบบ (Role Model)
ที่สังคมต้องการ

รายงานประจำปี 2557 ของ สคบศ.

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการความรู้ 

 รายงานการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นาศูนย์การ
    เรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน”

อ่านทั้งหมด


  การพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ รุ่นที่ 12

 รายงานการกิจกรรมตามโครงการผู้นำเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

  การพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ รุ่นที่ 11

 อ่านทั้งหมด


    คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

   วิธีใช้โปรแกรม Ccleaner  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ