More...  กระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับรัฐมนตรีใหม่    

กระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับรัฐมนตรีใหม่

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (12 ก.ย. 57)

More...
More... การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    

การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีการวิเคราะห์โครงการจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ..26/ส.ค./57

More...
More... โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ฯ รุ่นที่ 16    

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ฯ รุ่นที่ 16

นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ..25/ส.ค./57

More...
More... NIDTEP’s KM Day    

NIDTEP’s KM Day

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)  ได้จัดกิจกรรม “NIDTEP’s KM Day”...14/ส.ค./57  

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ข่าวประชาสัมพันธ์

orange 02

orange 03

orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม 

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง new1

   ระบบงาน

- การพัฒนา หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)” รุ่นที่ 1  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อ    กำหนดการ
ปฏิทินการอบรม

 อ่านทั้งหมด

    - เดือนกันยายน

    - เดือนสิงหาคม

    - เดือนกรกฎาคม

    - เดือนมิถุนายน

    - เดือนพฤษภาคม

    - เดือนเมษายน

    

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนา
  สถาบันพัฒนาการบริหารการ
  ศึกษา สปป.ลาว

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนา
  ทักษะการออกแบบการจัด
  การเรียนรู้และการวิจัยในชั้น
  เรียน อาชีวะศึกษา รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
  อังกฤษ

กิจกรรมทั้งหมด

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ
   รักษาความปลอดภัย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ประกวดราคาจ้างเหมาทำความ
  สะอาด ด้วยวิธีการทาง
 
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ขอบเขต การจ้างเหมาทำความ
  สะอาดอาคารภายในสถาบัน
  พัฒนาครูฯ  รายละเอียด

- ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
แนวคิดสมรรถนะเชิงทฤษฎี 

หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศธภ.10 

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 การเลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการ

 สรุปองค์ความรู้ ทุกรายวิชาที่วิทยากรบรรยายใน
โครงการ specialized
  หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศธภ.11  

  หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศธภ.6

 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน ผอ.และรอง ผอ. สำนักงาน
     เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

  หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศธภ.8

 


    คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

   การสื่อสารทิศทางองค์การ สำนักงานปลัด
        กระทรวงศึกษาธิการ

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ
68 kmict
         
footer

สถานที่ตั้งหน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ที่อยู่ : 60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 โทรสาร: 0-3422-5399

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2556