More... การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    

การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีการวิเคราะห์โครงการจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ..26/ส.ค./57

More...
More... โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ฯ รุ่นที่ 16    

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ฯ รุ่นที่ 16

นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ..25/ส.ค./57

More...
More... NIDTEP’s KM Day    

NIDTEP’s KM Day

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)  ได้จัดกิจกรรม “NIDTEP’s KM Day”...14/ส.ค./57  

More...
More... กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 4    

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 4

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ วิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 4 เรื่อง ประสบการณ์การทำงานแบบข้าราชการมืออาชีพ และได้มีการจัดกิจกรรม...08/ส.ค./57

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ข่าวประชาสัมพันธ์

orange 02

orange 03

orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม 

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง new1

   ระบบงาน

- การพัฒนา หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)” รุ่นที่ 1 ให้หน่วยงาน
ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
คุณสมบัติ  ใบสมัคร 
รายละเอียด

- การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
รุ่นที่ 16
 รายชื่อ  รายละเอียด

 อ่านทั้งหมด

    - เดือนสิงหาคม

    - เดือนกรกฎาคม

    - เดือนมิถุนายน

    - เดือนพฤษภาคม

    - เดือนเมษายน

    

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนา
  สถาบันพัฒนาการบริหารการ
  ศึกษา สปป.ลาว

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนา
  ทักษะการออกแบบการจัด
  การเรียนรู้และการวิจัยในชั้น
  เรียน อาชีวะศึกษา รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
  อังกฤษ

กิจกรรมทั้งหมด

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบภายนอกอาคาร

- ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
แนวคิดสมรรถนะเชิงทฤษฎี 

โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 4 

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 การเลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการ

 สรุปองค์ความรู้ ทุกรายวิชาที่วิทยากรบรรยายใน
โครงการ specialized
  โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
      ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
      สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
      อาชีวศึกษา

  การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  รุ่นที่ 2

 โครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา
     สปป.ลาว

 หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศธภ.9

 


    การสื่อสารทิศทางองค์การ สำนักงานปลัด
        กระทรวงศึกษาธิการ  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

   การใช้โปรแกรม Google Doc
68 kmict
         
footer

สถานที่ตั้งหน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ที่อยู่ : 60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 โทรสาร: 0-3422-5399

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2556