More... ประเพณีวันสงกรานต์    

ประเพณีวันสงกรานต์

สวัสดีปีใหม่ไทย "รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย" ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี

More...
More... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1-3...10/เม.ย./57

More...
More... โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21    

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21

อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 รับสมัครจำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 30 คน

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

orange 02

orange 03

orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม new1

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง

   ระบบงาน

- ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รุ่นที่ 1- 3  รายชื่อ

หลักสูตรการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change: LEC) รุ่นที่ 2  รายชื่อ

ประกาศรายชื่อหลักสูตรสร้างสรรค์กระบวนการคิด สู่อัจฉริยะ  รายชื่อ

 อ่านทั้งหมด

    - เดือนเมษายน

    - เดือนกุมภาพันธ์

    - เดือนมกราคม

    - เดือนธันวาคม

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนา
  หลักสูตรสร้างสรรค์กระบวน
  การคิด สู่อัจฉริยะ

ภาพกิจกรรมหลักสูตรการ
  เพิ่มประสิทธิภาพเลขานุการ
  
ในเขตปกครองคณะสงฆ์
  หนกลาง

การอบรมหลักสูตรพัฒนา
  ศักยภาพผู้บริหาร โดยใช้
  ICeXCELS รุ่นที่ 3

กิจกรรมทั้งหมด

 

 

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

manu1 1 manu2 1 manu3 1
แนวคิดสมรรถนะเชิงทฤษฎี 

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ที่ 6
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 การเลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการ

 สรุปองค์ความรู้ ทุกรายวิชาที่วิทยากรบรรยายใน
โครงการ specialized
  รายงานผลพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ความเป็น
ผู้นำทางวิชาการ โดยใช้ ICeXCELS รุ่นที่ 3

 หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.และรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผอ.และรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

 หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะรอง ผอ.สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ หรือรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ


    การสื่อสารทิศทางองค์การ สำนักงานปลัด
        กระทรวงศึกษาธิการ  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

   การใช้โปรแกรม Google Doc
kmict 68 iflex
footer

สถานที่ตั้งหน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ที่อยู่ : 60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 โทรสาร: 0-3422-5399

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2556