More... หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 10    

หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 10

นายวัชรินทร์  จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “การบูรณาการคุณธรรม..15/ม.ค./58

More...
More... หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 8    

หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 8

นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร..09/ม.ค./58

More...
More... กิจกรรมสานสัมพันธภาพของ สคบศ.    

กิจกรรมสานสัมพันธภาพของ สคบศ.

สคบศ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธภาพของบุคลากร ประจำปี 2558 โดยการบรรยายธรรม เรื่อง "การรักษาศีล 5" โดยรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม..08/ม.ค./58

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

orange 02

orange 03

orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม 

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง new1

   ระบบงาน

- หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย รายละเอียด
ใบสมัคร

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยใช้ ICeXCELS
หลักสูตร  ใบสมัคร  

- หลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด/ใบสมัคร

- หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 1 - 2

 อ่านทั้งหมด

    เดือนกุมภาพันธ์

    เดือนมกราคม

    เดือนธันวาคม

 

 

 

    

ภาพกิจกรรมรหลักสูตร"การ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ"รุ่นที่ 10

ภาพกิจกรรมรหลักสูตร"การ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 8

ภาพกิจกรรมรหลักสูตร"การ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ" 
รุ่นที่ 7

 กิจกรรมทั้งหมด

 

- เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
(ครั้งที่ 2) รายละเอียด

- เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
(ครั้งที่ 2)  รายละเอียด

- ขอบเขต การจ้างเหมาทำความ 
   สะอาดอาคารภายในสถาบัน
   พัฒนาครูฯ  รายละเอียด

- ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
แนวคิดสมรรถนะเชิงทฤษฎี 

โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 : รายงานความ
ก้าวหน้าโครงการพิเศษ ครั้งที่ 2
  

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 การเลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการ

 สรุปองค์ความรู้ ทุกรายวิชาที่วิทยากรบรรยายใน
โครงการ specialized
  รายงานการถอดบทเรียน “สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต”  

 ครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 กิจกรรมการพัฒนา
     ศักยภาพ ครั้งที่ 5 
 

  หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน
     รู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
     รุ่นที่ 6 

  หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน
     รู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
     รุ่นที่ 10 

 

 


    คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

   วิธีใช้โปรแกรม Ccleaner  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

68 kmict
         
footer

สถานที่ตั้งหน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ที่อยู่ : 60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 โทรสาร: 0-3422-5399

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2556