More... พิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ.    

พิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ.

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์  ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา..21/พ.ค./58

More... กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 / ครั้งที่ 1    

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 / ครั้งที่ 1

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์  มาแลกความรู้ใน เรื่อง ประการณ์การทำงานแบบข้าราชการมืออาชีพ...07/พ.ค./58

More... พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา    

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์  ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา...07/พ.ค./58

More... พิธีเปิดการพัฒนา นบศ. รุ่นที่ 5    

พิธีเปิดการพัฒนา นบศ. รุ่นที่ 5

พิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 และพิธีมอบวุฒิบัตร

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 


orange 02

orange 03


orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม 

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง 

   ระบบงาน

- หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา)

ประกาศ  ใบสมัคร  


-  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ 
ก่อนแต่ง
ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผอ. และรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 และ
รุ่นที่ 3/2558

ประกาศรายชื่อ    คู่มือ
หน่วยการเรียนรู้ที่9
สิ่งที่ต้องทราบ 
คู่มือลงทะเบียน

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้นำการศึกษา รุ่นที่ 2 กำหนดการ
ประกาศรายชื่อ

 อ่านทั้งหมด

    เดือนพฤษาภาคม

    - เดือนเมษายน

    เดือนมีนาคม

   

โครงการพัฒนาผู้นำทาง
การศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน
ศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน
นโยบายค่านิยม
หลัก 12 ประการประการ

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการพัฒนา
นบศ. รุ่นที่ 5และมอบวุฒิบัตร
รุ่นที่ 4

กิจกรรมทั้งหมด

- ขอบเขต การจ้างเหมาทำความ
สะอาดอาคารภายในสถาบัน
พัฒนาครูฯ  รายละเอียด

ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
นักคิด นักปฏิบัติ : ต้นแบบ (Role Model)
ที่สังคมต้องการ

รายงานประจำปี 2557 ของ สคบศ.

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 รายงานการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นาศูนย์การ
    เรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” 

 แนวคิดสมรรถนะเชิงทฤษฎี

อ่านทั้งหมด


  การพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ รุ่นที่ 12

 รายงานการกิจกรรมตามโครงการผู้นำเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

  การพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ รุ่นที่ 11

 อ่านทั้งหมด


    คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

   วิธีใช้โปรแกรม Ccleaner  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ