More... หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ฯ ให้บุคลากร สป.ศธ.    

หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ฯ ให้บุคลากร สป.ศธ.

นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม..19/ก.พ./58

More...
More... การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1    

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์  ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรทักษะกระบวนการคิด...06/ก.พ./58

More...
More... การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ    

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์  ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ..05/ก.พ./58

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

orange 02

orange 03

orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม new1

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง 

   ระบบงาน

หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 5 หลักสูตร คุณสมบัติ กรอบแนวคิด ใบสมัคร

 

- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่
ความเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยใช้ ICeXCELS  ประกาศรายชื่อ/ตารางการอบรม
- หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2558 ประกาศ
รายละเอียด/หลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามวิทยฐานะ
รุ่นที่ 2  หลักสูตร  ใบสมัคร
 ตารางการพัฒนา

- หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ประกาศ 
 หลักสูตร  ใบสมัคร

 อ่านทั้งหมด

    เดือนกุมภาพันธ์

    เดือนมกราคม

    เดือนธันวาคม

 

 

 

    

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21

ภาพกิจกรรมหลักสูตร"การ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ"รุ่นที่ 10

 กิจกรรมทั้งหมด

 

- ขอบเขต การจ้างเหมาทำความ
สะอาดอาคารภายในสถาบัน
พัฒนาครูฯ  รายละเอียด

- ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
นักคิด นักปฏิบัติ : ต้นแบบ (Role Model)
ที่สังคมต้องการ
 

โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 : กิจกรรม
การ
พัฒนาศักยภาพครั้งที่ 6
 

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 รายงานการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นาศูนย์การ
    เรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” 

 แนวคิดสมรรถนะเชิงทฤษฎี

 การเลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการ

 สรุปองค์ความรู้ ทุกรายวิชาที่วิทยากรบรรยายใน
    โครงการ specialized

อ่านทั้งหมด


  รายงานผลการพัฒนาองค์ความรู้ทางการวิจัยด้านการพัฒนา
     ผู้บริหารสถานศึกษา
   หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน

     รู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
     บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

  โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 : รายงานความ
      ก้าวหน้าโครงการพิเศษ ครั้งที่ 2

 อ่านทั้งหมด

 


    คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

   วิธีใช้โปรแกรม Ccleaner  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

68 kmict
         
footer

สถานที่ตั้งหน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ที่อยู่ : 60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 โทรสาร: 0-3422-5399

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2556