More... คสช. จับมือพีอาร์ศธ. ร่วมขับเคลื่อนสร้างความปรองดอง    

คสช. จับมือพีอาร์ศธ. ร่วมขับเคลื่อนสร้างความปรองดอง

การให้ทิศทางและแนวปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ของ คสช. โดยพันเอกธิติชัย  ปรีชา  ผู้อำนวยการกองแผนและกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร..๒๒/ก.ค./๕๗

More...
More... " Big Cleaning Day " สคบศ.    

" Big Cleaning Day " สคบศ.

นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำข้าราชการและบุคลากรภายในหน่วยงาน ร่วมทำกิจกรรม 5 ส...27/มิ.ย./57

More...
More... โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฯ (AEC)    

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฯ (AEC)

นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ...23/มิ.ย./57

More...
More... รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การทำงานต่างประเทศด้านการศึกษา    

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การทำงานต่างประเทศด้านการศึกษา

นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การทำงานต่างประเทศด้านการศึกษา...20/มิ.ย./57

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

orange 02

orange 03

orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม new1

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง

   ระบบงาน

- สพฐ. ร่วมกับสคบศ. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 (กรณีผู้ขอฯที่มีผลการประเมิน
ด้านที่ 3)  รายละเอียด   

- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 4   รายชื่อ  กำหนดการ   ปฏิทินการอบรม

 อ่านทั้งหมด

 

    - เดือนมิถุนายน

 

    - เดือนพฤษภาคม

 

    - เดือนเมษายน

    - เดือนกุมภาพันธ์

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนา
  สถาบันพัฒนาการบริหารการ
  ศึกษา สปป.ลาว

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนา
  ทักษะการออกแบบการจัด
  การเรียนรู้และการวิจัยในชั้น
  เรียน อาชีวะศึกษา รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
  อังกฤษ

กิจกรรมทั้งหมด

 

 

- ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
แนวคิดสมรรถนะเชิงทฤษฎี 

หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศธภ.7  

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 การเลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการ

 สรุปองค์ความรู้ ทุกรายวิชาที่วิทยากรบรรยายใน
โครงการ specialized
  หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศธภ.5

 โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2
     กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ 1

 การประชุมปฏิบัติการจัดการกระบวนการ

 


    การสื่อสารทิศทางองค์การ สำนักงานปลัด
        กระทรวงศึกษาธิการ  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

   การใช้โปรแกรม Google Doc
68 kmict
         
footer

สถานที่ตั้งหน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ที่อยู่ : 60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 โทรสาร: 0-3422-5399

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2556